Carrot

Carrot 2

OP Nantes Carrot – WA106

 

OP Kuroda Carrot – WA107 Kobe

Click here to view the OP Kuroda Carrot tech sheet

F1 Kuroda Carrot – WA108

 

F1 Nantes Carrot – WA122 Grandeur

Click here for the F1 Nantes Carrot tech sheet 

F1 Nantes x Kuroda Carrot – WA126 Gladiator

Click here for the F1 Nantes x Kuroda Carrot tech sheet

winseed block